UB 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
SEMİNER
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
UB 505
Güz/Bahar
3
0
3
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencileri ilgili dersleri alıp başarılı olduktan sonra danışman hocaları ile birlikte üreme biyolojisi ile ilgili ve beceri alanlarına uygun bir konuda seminer dersi yapacaklardır. Bu seminerin amacı; öğrencinin üreme biyolojisi programı boyunca edindiği akademik bilgiyle ilişkili olarak, seçeceği tez konusu ile ilişkin literatürleri incelme, sentezleyerek yorumlayabilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Kaynak tarayarak, uygun literature ulaşabilecektir.
  • Literatürü kritik okuyup değerlendirebilecektir.
  • Bilimsel araştırma basamaklarını tanımlayabilecektir.
  • Verilerin kaydı ve istatistik analiz yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • Araştırma verilerini yorumlayabilecektir.
  • Araştırma etiğini değerlendirebilecektir.
  • Bir konuda detaylı bilgiye ulaşıp, edinilen bilgileri derleyip yazabilecektir.
Tanımı Seminer dersi ile öğrenciler üreme biyolojisi alanında belirlediği konuda literatür araştırması yaparak, varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirme, sentez ederek rapor haline getirip sunmaları olanağı bulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma Konusu ile ilgili literatür tarama
2 Araştırma Konusu ile ilgili literatür tarama
3 Araştırma Konusu ile ilgili literatür tarama
4 Tez konusu ile ilişkili seçilen Literatür tartışması
5 Tez konusu ile ilişkili seçilen Literatür tartışması
6 Tez konusu ile ilişkili seçilen Literatür tartışması
7 Tez Araştırma tasarısı
8 Öğrenci interaktif derleme sunumu
9 Tez Araştırma tasarısı
10 Veri toplama
11 Veri toplama
12 Veri analizi
13 Veri analizi
14 Sunum
15 Proje Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
100
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
360
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
360

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Üreme biyolojisi alanında bilim uzmanlığı düzeyinde, insanı biyopsikososyal bütünlüğü içinde ele alan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.

X
2

Üreme biyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.

X
3

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişi ile androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olma.

X
4

Üreme biyolojisi alanında sorunları bilimsel ve mesleki yasal sorumluluklar çerçevesinde çözümleyebilme.

X
5

Üreme biyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistematik biçimde aktarabilme.

X
6

Üreme biyolojisi alanında bilimsel yenilikleri takip etme, bilgileri kanıta dayalı ve eleştirel bir gözle değerlendirme, bu ilkeler ile yaşam boyu öğrenme tutumu gösterme.

X
7

Mesleki, bilimsel ve araştırma etik kurallarına uygun davranma, biyolojik ve sosyal çevreye duyarlılık gösterme.

X
8

Üreme biyolojisi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları üreme sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirebilme.

X
9

Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olma, sorunları tanımlayarak çözüm üreteblme, bağımsız ve ekip içinde sorumluluk alarak çalışabilme.

X
10

Üreme biyolojisi ile ilişkili laboratuarlarda kalite gereklerini bilme, uygulama.

X
11

 

Üreme biyolojisi alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak üreme biyolojisi ile ilgili bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilme.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest