SABE 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SABE 552
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilimsel araştırma projelerinin yazılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma sonuçlarının sunumu ile ilgili tanım, kavram, bilgi ve becerilerin kazandırılması; kariyer planlama farkındalığının yaratılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel metodoljiyi kullanarak, bilimsel araştırma proje önerisi yazabilecektir.
  • Etik kurul başvurusu hazırlayabilecektir.
  • Veri Kayıt defteri kullanabilme donanımını gösterecektir.
  • Sözel sunum tekniklerini başarı ile uygulayabilecektir.
  • Poster hazırlama becerisine sahip olacaktır.
  • Araştırma makalesi okuyup değerlendirebilecektir.
  • Özgeçmiş yazabilecektir.
  • Bilimse araştırma proje önerisi değerlendirme kriterlerini uygulayabilecektir.
Tanımı Bilimsel araştırma proje önerisi yazma, proje yürütme, bilimsel iletişim

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma - Bilimsel Araştırma Proje Yazma-1-Bilimsel Araştırma Nedir? Türleri nelerdir? Bilimsel Araştırma Projelerine Giriş. Proje Önerisinin bileşenleri.Bilimsel SoruHipotez-Amaç-Hedefler-Bağımlı Bağımsız değişkenler-Özgünlük-Yaygın Etki-Grup Çalışması-Sunumlar Öğrencilerin, birinci yarıyılda almış oldukları “Bilimin Temelleri” dersini tekrarlayarak özümsemiş olarak derse gelmeleri beklenmektedir.
2 Literatür Özeti nasıl yazılır? Mendeleev programı ile araştırma proje yazımında kullanılacak kaynakların (referansların) yönetimi Literatür örnekleri bulmaları beklenmektedir.
3 Bilimsel Araştırma Proje Yazma- II. Projenin Yaklaşım ve Metodoloji Bölümü (II): Araştırmanın Stratejik planı, Yaklaşım, Deneysel Plan, Örneklemin Seçimi, İçleme-Dışlama Kriterleri, Yöntemlerin ayrıntılı açıklanması. Araştırma projelerinde hangi yaklaşımlar söz konusudur? Araştırarak gelmeleri beklenmektedir.
4 Bilimsel Araştırma Proje Yazma-III. Projenin Yönetimi: Yönetim planı, iş paketleri ve dağılımları, zaman yönetmi, bütçe, alt yapı, insan kaynakları-CV nasıl hazırlanır? Proje Yönetimi ile ilgili grup çalışması raporlarının dersin öğretim üyesine, belirlenen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir.
5 Proje Fon Kaynakları: BAP, TÜBİTAK, vb. ve Yurt-Dışı Kaynaklar Proje fon kaynaklarını ve kriterlerini araştırmış olmaları beklenmektedir.
6 İnovasyon Nedir? Patent Nedir? Patent Süreçleri. ARGE Çalışmaları. Web sitelerinden ve diğer kaynaklardan araştırmaları beklenmektedir.
7 Proje nasıl Yürütülür? Veri Kayıt Defteri Nedir? Ne İşe Yarar?Projelerin Değerlendirmesinde Kullanılan Kriterler. Web sitelerinde ve diğer kaynaklardan araştırmaları beklenmektedir.
8 Araştırma Bulgularının Sunumu I- Araştırma Makalesi nasıl Yazılır? Web sitelerinden ve diğer kaynaklardan araştırmaları beklenmektedir.
9 Ara Sınav- Bilimsel Araştırma Proje Taslaklarının bir Bölümünün (Giriş-Yaklaşım ve Metodoloji-Yöntemler Hariç) SUNUMU ve Yazılı Olarak Teslimi Sunum hazırlanmış olacaktır (En fazla 15 slayd).
10 Araştırma Makalesinin Uluslararası Ölçütlere göre Değerlendirilmesi-Grup Çalışması Bir araştırma Makalesini seçip okuyarak gelmeleri ve önemli kısımları tartışmaları beklenmektedir.
11 Araştırma Bulgularının Sunumu II: Poster hazırlama (ÖDEV No 1: Belirlenen tarihte Sergide sunum yapılacaktır). Web sitelerinden poster örnekleri bulmaları beklenmektedir.
12 Kariyer Planlama: Özgeçmiş sunumları ve değerlendirmeleri (Sunum No 1) Özgeçmiş hazırlamaları beklenmektedir.
13 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tez Yazım Kuralları İEÜ web sitesinden araştırma yapmaları beklenmektedir.
14 Projenin Etik Yönleri-Bilimsel Araştırma Projesinin Etik Kurul Müracaatı-Müracaat Formunun doldurulması ve teslimi (ÖDEV No 2) Etik Kurul Müracaat Formunu incelemiş olmaları beklenmektedir.
15 Araştırma Proje Önerilerinin Sözlü Sunumları (Bölüm 1-2-3-tümü) (SUNUM No 2). Sunum hazırlanmış olacaktır. (En fazla 20 slayd ).
16 Araştırma Proje Önerilerinin Final Sunumları, Değerlendirilmesi ve Dersin Toplu Olarak Değerlendirilmesi Yazılı olarak belirlenen tarihte iletilecektir.

 

Dersin Kitabı

PowerPoint sunumları, Dersin öğretim üyesi tarafından düzenlenecek notlar ve aşağıdaki kaynaklar

Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2006). How to research. (3rd ed.). Maidenhead, Berkshire; New York: Open University Press.

Orna E, Stevens G. (2009) Managing Information for Research

Diğer Kaynaklar

Arthur, J. (2004). A concise guide to college success: carpe diem. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall

Andrews, A. (2003). Research questions. London: Continuum.

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003). The craft of research. (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Cryer P. The Research Student’s Guide to Success

Oglen TE, Goldberg IA. Research Proposal: A Guide to Success- (internetteki ilgili siteler)

Bonnetta L (Ed) Making The Right Movements: A practical guide to  scientific Management for Postdocs and New Faculty,  Howard Hughes Medical Institute, 2005

http://www.hhmi.org/grants/pdf/labmgmt/book.pdf

Mentor Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık www.mentor.gen.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Üreme biyolojisi alanında bilim uzmanlığı düzeyinde, insanı biyopsikososyal bütünlüğü içinde ele alan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.

2

Üreme biyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.

3

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişi ile androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olma.

4

Üreme biyolojisi alanında sorunları bilimsel ve mesleki yasal sorumluluklar çerçevesinde çözümleyebilme.

5

Üreme biyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistematik biçimde aktarabilme.

6

Üreme biyolojisi alanında bilimsel yenilikleri takip etme, bilgileri kanıta dayalı ve eleştirel bir gözle değerlendirme, bu ilkeler ile yaşam boyu öğrenme tutumu gösterme.

7

Mesleki, bilimsel ve araştırma etik kurallarına uygun davranma, biyolojik ve sosyal çevreye duyarlılık gösterme.

8

Üreme biyolojisi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları üreme sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirebilme.

9

Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olma, sorunları tanımlayarak çözüm üreteblme, bağımsız ve ekip içinde sorumluluk alarak çalışabilme.

10

Üreme biyolojisi ile ilişkili laboratuarlarda kalite gereklerini bilme, uygulama.

11

 

Üreme biyolojisi alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak üreme biyolojisi ile ilgili bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilme.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest