SABE 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SABE 552
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilimsel araştırma projelerinin yazılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma sonuçlarının sunumu ile ilgili tanım, kavram, bilgi ve becerilerin kazandırılması; kariyer planlama farkındalığının yaratılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel metodoljiyi kullanarak, bilimsel araştırma proje önerisi yazabilecektir.
  • Projelerin değerlendirmesinde kullanılan kriterleri tanılayabilecektir.
  • Projelerin değerlendirmesinde kullanılan kriterleri tanımlayabilecektir.
  • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını değerlendirebilecektir.
  • Etik Kurul başvurusu hazılayabilecektir.
  • Veri Kayıt defteri kullanabilecektir.
  • Sözel sunum tekniklerini başarı ile uygulayabilecektir.
  • Poster hazırlama becerisine sahip olacaktır.
  • Araştırma makalesi yazabilecektir.
Tanımı Bilimsel araştırma proje önerisi yazma, proje yürütme, bilimsel iletişim

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Bilim sel Araştırma Türleri nelerdir? Bilimsel Araştırma Projelerine Giriş. Proje Önerisinin bileşenleri Öğrencilerin, birinci yarıyılda almış oldukları “Bilimin Temelleri” dersini tekrarlayarak özümsemiş olarak derse gelmeleri beklenmektedir.
2 Proje’nin Giriş Bölümü: Literatür tarama bulguları, Biilimsel Soru, Hipotez, amaç, hedefler, özgün değer, yaygın etki, Veri tabanlarına giriş konusunu çalışarak gelmeleri beklenmektedir.
3 Projenin Yaklaşım ve Metodoloji Bölümü: Yaklaşım, Yöntemler, İstatistiksel analiz Araştırma projelerinde hangi yaklaşımlar söz konusudur? Araştırarak gelmeleri beklenmektedir.
4 Projenin Yönetimi: Yönetim planı, iş paketleri ve dağılımları, zaman yönetmi, bütçe, alt yapı, insan kaynakları Proje Yönetimi ile ilgili grup çalışması raporlarının dersin öğretim üyesine, belirlenen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir.
5 Proje Ekleri. Özgeçmiş Nasıl yazılır? Projelerin Değerlendirilmesi Projelerin değerlendirmesinde TÜBİTAK kriterlerini araştırmış olmaları beklenmektedir.
6 Bilimsel Araştırma Projeleri Kaynakları (Ulusal) Web sitelerinden araştırmaları beklenmektedir.
7 Avrupa Birliği Fonları ve diğer Uluslararası Fonlar Web sitelerinden araştırmaları beklenmektedir.
8 Ara Sınav
9 Projelerin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
10 Veri Kayıt Defteri nedir? Ne işe Yarar?
11 Öğrencilerin Proje Ara Sunumları Proje önerilerinin bir bölümünü sunum olarak hazırlamış olmaları beklenmektedir.
12 İkinci Bölüm: Bilimsel İletişim
13 Poster Hazırlama Kuralları ve Uygulaması/Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bilimsel makale okuyarak derse gelmeleri ve önemli kısımları tartışmaları beklenmektedir.
14 Sözlü Sunum Nasıl Yapılır?
15 Yayın Etiği
16 Projelerin Final Sunumları, CV sunumları ve Dersin Değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı

PowerPoint sunumları, Dersin öğretim üyesi tarafından düzenlenecek notlar ve aşağıdaki kaynaklar

Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2006). How to research. (3rd ed.). Maidenhead, Berkshire; New York: Open University Press.

Orna E, Stevens G. (2009) Managing Information for Research

Diğer Kaynaklar

Arthur, J. (2004). A concise guide to college success: carpe diem. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall

Andrews, A. (2003). Research questions. London: Continuum.

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003). The craft of research. (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Cryer P. The Research Student’s Guide to Success

Oglen TE, Goldberg IA. Research Proposal: A Guide to Success- (internetteki ilgili siteler)

Bonnetta L (Ed) Making The Right Movements: A practical guide to  scientific Management for Postdocs and New Faculty,  Howard Hughes Medical Institute, 2005

http://www.hhmi.org/grants/pdf/labmgmt/book.pdf

Mentor Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık www.mentor.gen.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Üreme biyolojisi alanında bilim uzmanlığı düzeyinde, insanı biyopsikososyal bütünlüğü içinde ele alan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.

2

Üreme biyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.

3

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişi ile androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olma.

4

Üreme biyolojisi alanında sorunları bilimsel ve mesleki yasal sorumluluklar çerçevesinde çözümleyebilme.

5

Üreme biyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistematik biçimde aktarabilme.

6

Üreme biyolojisi alanında bilimsel yenilikleri takip etme, bilgileri kanıta dayalı ve eleştirel bir gözle değerlendirme, bu ilkeler ile yaşam boyu öğrenme tutumu gösterme.

7

Mesleki, bilimsel ve araştırma etik kurallarına uygun davranma, biyolojik ve sosyal çevreye duyarlılık gösterme.

8

Üreme biyolojisi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları üreme sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirebilme.

9

Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olma, sorunları tanımlayarak çözüm üreteblme, bağımsız ve ekip içinde sorumluluk alarak çalışabilme.

10

Üreme biyolojisi ile ilişkili laboratuarlarda kalite gereklerini bilme, uygulama.

11

 

Üreme biyolojisi alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak üreme biyolojisi ile ilgili bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilme.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest