Dersler


UB 501  HÜCRE BİLİMİ ve GELİŞİM BİYOLOJİSİ

Hücrenin Genel Özellikleri ve Hücreyi İnceleme Yöntemleri, Hücre Membranı, Hücre Zarında Taşınma Hücre Zarında Apikal, Yan ve Bazal Yüzey Farklılaşmaları, Hücre İskeleti, Ekstrasellüler Matriks ve Reseptörleri, Nükleus, Nükleolus, Mitokondri, Endoplazmik Retikulum, Ribozom, Golgi, Lizozom ve Peroksizom, Vakuol, Sentrozom, Dört temel doku, Epitel, Bağ, Kemik, Kas ve Sinir dokuları, Ovulasyon, Fertilizasyon ve İmplantasyon aşamaları, Plasenta ve Ekstraembriyonik oluşumlar, Gelişimin 2. ve 3. haftaları, Embriyonik ve Fetal dönemler


UB 503  ÜREME SİSTEMİ YAPISI ve GELİŞİMİ

Organizmayı oluşturan sistemleri ile kadın ve erkek sistemini oluşturan iç ve dış genital organların embriyolojik gelişimlerinin, makroskopik ve mikroskopik yapılarının öğrenilmesi ve klinik ile ilişkilendirilmesi.


UB 502  İNFERTİLİTE ve İLİŞKİLİ PATOLOJİLER

Kadın ve erkek üreme sisteminin yapı ve işleyişi ile ilgili infertiliteye yol açan bozukluklarının öğrenilmesi, infertil çifte yaklaşım ve tedavi prensiplerinin öğrenilmesi.


UB 505  SEMİNER

Seminer dersi ile öğrenciler üreme biyolojisi alanında belirlediği konuda literatür araştırması yaparak, varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirme, sentez ederek rapor haline getirip sunmaları olanağı bulacaktır.


UB 599  YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez projesi ile öğrenci üreme biyolojisi alanında belirlediği konuda varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır.


Seçmeli Dersler


SABE 551  Bilimin Temelleri

Bilimin tanımı, kapsamı, göstergeleri, temellerini oluşturan kavramlar, yöntemler ve uygulamaları


SABE 552  Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı

Bilimsel araştırma proje önerisi yazma, proje yürütme, bilimsel iletişim


UB 504  EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUVARI

Yardımla üreme merkezleri androloji ve embriyoloji laboratuvarlarında en sık kullanıılan yöntem ve uygulamaların öğrenilmesi ve klinik ile ilişkilendirilmesi


UB 551  ÜREME SİSTEMİ İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ

Kadın ve erkek üreme sisteminin fizyolojisi ve işleyişinin öğrenilmesi ve klinik ile ilişkilendirilmesi


UB 552  MOLEKÜLER, HÜCRE KÜLTÜRÜ VE HİSTOLOJİ UYGULAMALARI

Kadın ve erkek üreme sisteminin fizyolojisi ve işleyişinin öğrenilmesi ve klinik ile ilişkilendirilmesi


UB 553  FERTİLİZASYON VE İMPLANTASYONUN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI

Derste öncelikle sperm ve oositin fertilize olma aşamaları ve bu aşamalarda sperm ve oostin ürettikleri enzimler, proteinler, faktörler ve reseptörler ele alınacaktır. Fertilizasyon ve implantasyonun hormonal ve moleküler mekanizmalarına ışık tutulacaktır. Ardından uterusun implantasyona hazırlık süreci ve implantasyonda rol oynayan maternal ve embriyonik faktörler ve bunların klinik ile ilişkilendirilmesi tartışılacaktır. Zigot aşamasından blastosist aşamasına kadar geçen sürede meydana gelen değişiklikler ve implantasyonun aşamaları anlatılacaktır. İmplantasyon penceresi zamanında invaziv blastokist ve reseptif (Kabul edici) endometriyum arasında olaylanan karşılıklı konuşma ve mikroçevrenin önemi, implantasyon alanında maternal ve embriyonik karşılıklı etkileşimde rol oynayan faktörler ve moleküller anlatılacak ve İmplantasyonun normal seyrinin veya lokalizasyonunun düzgün gerçekleşmediği durumlar ve total implantasyon başarısızlığı tartışılacaktır.


UB 554  EMBRİYOGENEZDE HÜCRE SİNYAL İLETİ YOLAKLARI

Öncelikle sinyal iletiminin basamakları tanımlandıktan sonra, endokrin, parakrin ve jukstakrin sinyal iletimi, protein ve steroid yapıdaki sinyal molekülleri anlatılavvcaktır. Embriyo gelişiminde rol oynayan önemli sinyal yolakları ve bunlarla ilişkili klinik durumlar tartışılacaktır.


UB 555  PLASENTA VE FETAL MEMBRANLAR - İLGİLİ PATOLOJİ ve IMMUNOLOJISI

Öncelikle bağışıklık sisteminin dost ve düşman ayrımını nasıl yaptığı tartışıldıktan sonra immünosurveyans ve immün tolerans kavramları anlatılacaktır. Ardından bağışıklık sisteminin vücuttaki yabancı hücreleri tanıyıp yok etmek için kullandığı karmaşık mekanizmalar anlatılacak. Fetüs immünolojik olarak yabancı mıdır, öyle is fetal reddetme neden gerçekleşmez ve bunda hangi hücre ve mekanizmaların yer aldığı tartışılacaktır.


UB 556  ÜREME VE İNFERTİLİTENİN GENETİĞİ, PREİMPLANTASYON GENETİK TANI

Kalıtsal Hastalıkların Genetik Temelleri; Prenatal Tanı; In Vitro Fertilizasyon; Gametogenez Ve Preimplantasyon Embriyo Gelişimi; Preimplantasyon Genetiği; Preimplantasyon Genetik Tanıda Kullanılan Yöntemler;Preimplantasyon Genetik Tanıda Etik; Preimplantasyon Genetik Tanının Geleceği


UB 557  KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

Kök hücre biyolojisine giriş ve tarihçe, kök hücrelerin tanımı, kök hücre çeşitleri, embriyonik, mezenkimal ve hematopoetik kök hücrelerin eldeleri ve kullanımlarının avantaj ve dezavantajları, kanser kök hücreleri, kök hücre mikroçevresi etik ve yasal uygulamalar ile kök hücrelerin klinikte uygulamaları