Dersler


HEM 501  Hemşirelikte Araştırma

Bu ders, araştırmanın önemi, bilimsel yöntem ve araştırma, araştırma etiği, nicel ve nitel araştırma sürecinin adımları, araştırma tasarımları, bir araştırmada kullanılacak temel istatistiksel analiz yöntemleri, temel istatistiksel analiz yöntemlerinin SPSS programında yapabilme, Ölçüm aracı geliştirilmesi ve uyarlanmasında geçerlik ve güvenirlik yöntemleri, hemşirelikte araştırma kullanımı ve kanıta dayalı hemşirelik konularını içerir.


HEM 553  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, hipovolemik şok, yara iyileşmesi, cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi ve yönetilmesinin Enteral ve paranteral beslenme, cerrahi girişim gerektiren solunum sistemi, gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, travmalar kas iskelet sistemi, üriner sistem hastalıklarında ve organ naklinde hemşirelik yaklaşımları ve klinik ile ilişkilendirilmesi konularını içerir.


HEM 562  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama

Bu ders, cerrahi hemşireliği uygulama alanları olan Genel Cerrahi, Ortopedi, GKDC, Nöroşirurji Üroloji, KBB, Klinikleri, Acil servisler, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Genel Cerrahi, Ortopedi, GKDC, Nöroşirurji Üroloji, KBB, Klinikleri, Acil servisler, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlarda hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi konularını içerir.


HEM 503  Fizyopatoloji

Bu ders, genel fizyopatolojik durumlar, sistemlerin ve sık görülen semptomların fizyopatolojisi konularını içerir.


SABE 500  Seminer


HEM 599  Tez

Öğrenmiş olduğu cerrahi hemşireliği uygulamaları ile bir yüksek lisans tezi tasarlar, raporunu yazar ve sunumunu yapar.


Seçmeli Dersler


HEM 570  Ameliyathane Hemşireliği

Bu ders, ameliyathane yapı, mimarisi ve yönetimini, ameliyathanede hasta pozisyonlarını, ameliyathane hemşiresininnin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği konularını içerir.


HEM 572  Ostomi ve Yara Bakım Hemşireliği

Bu ders; Stoma ameliyatı endikasyonlarını, stoma ameliyatı öncesi ve sonrası hemşirelik bakımını, kronik yara tipleri ve kronik yaraların bakımını içerir.


HEM 578   Kanıta Dayalı Hemşirelik

Bu ders, kanıta dayalı hemşirelik uygulamasının avantajları ve faydalarını, kanıt seviyelerini, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının önündeki engelleri ve yanıtlanabilir klinik bir soru oluşturma (PICO), kanıta dayalı çalışmalara ulaşılmasını ve değerlendirilmesi konularını içerir.


SABE 551  Bilimin Temelleri

Bilimin tanımı, kapsamı, göstergeleri, temellerini oluşturan kavramlar, yöntemler ve uygulamaları


SABE 552  Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı

Bilimsel araştırma proje önerisi yazma, proje yürütme, bilimsel iletişim


SKG 501  Hasta Güvenliği

Kurum kültürü, hasta güvenliği ve kaliteli bakım güvenli kültür oluşturma, iletişim ve ekip çalışması, hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar, tıbbi hata bildirim sistemleri, hatalardan ve raporlardan öğrenme Kök neden analizi ve kullanılan yöntemler, cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı, ilaç hataları ve ilaç güvenliği, hasta düşmeleri ve yaralanmaları önleme stratejileri, basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri, kalite ve hasta güvenliğini geliştirme araçları, çalışma koşulları ve çalışan sağlığı, hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutu


SKY 501  Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Sağlık kurumları yönetimi, işleyişi ve organizasyon yapısına ilişkin teorileri ve işletme yaklaşımları anlatılacaktır


SKY 505  Sağlık Hukuku ve Etik

Dersin ilk yarısında sağlık hukunun temelleri anlatılacaktır. İkinci yarısında ise, etik ve hukuk arasındaki ilişkiden yola çıkarak, tıpta etik ve yönetimde etik karar verme üzerine çalışılacaktır.


SKY 554  Sağlık ve Toplum:Epidemiyoloji

Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.