Dersler


SKG 502  Nicel Araştırma Yöntemleri

Sorun alanın tespiti, öncelikli verilerin toplanması, değişkenlerin belirlenmesi, hipotezlerin oluşturulması, araştırma tasarımın yapılması, dağılım eğrileri, örneklemin oluşturulması, ölçekler, güvenilirlik ve geçerlik analizi, ki kare testi, t testi, ANOVA, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizleri


SKG 501  Hasta Güvenliği

Kurum kültürü, hasta güvenliği ve kaliteli bakım güvenli kültür oluşturma, iletişim ve ekip çalışması, hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar, tıbbi hata bildirim sistemleri, hatalardan ve raporlardan öğrenme Kök neden analizi ve kullanılan yöntemler, cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı, ilaç hataları ve ilaç güvenliği, hasta düşmeleri ve yaralanmaları önleme stratejileri, basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri, kalite ve hasta güvenliğini geliştirme araçları, çalışma koşulları ve çalışan sağlığı, hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutu


SKG 504  Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 13485 tıbbi aygıtlar- kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları ile CE normu ele alınacaktır.


SKG 505  Kalite Geliştirme Teknikleri

Süreç iyileştirmede sorunun tespit edilmesi, önceliklerin belirlenmesi, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerden olan pareto analizi, kılçık diyagramlar, iş akış şemaları, kalite çemberleri, süreç yönetimi, hata sıklığı ve etki analizi (FMEA), kök neden analizi, kıyaslama (benchmarking) gibi araç ve teknikler değerlendirilecektir.


SKG 595  Seminer


SKG 503  Nitel Araştırma Yöntemleri

Niteliksel araştırmanın kullanım alanları, planlaması, araştırma sorusunun özellikleri, veri toplama yöntemleri, örneklem seçimi, verilerin analiz yöntemleri, niteliksel araştırmanın geçerliliği konuları işlenecektir. Dersin içeriği, örnek olay analizi, katılımlı / katılımsız gözlem, görüşme teknikleri, odak grup çalışmaları gibi niteliksel araştırma tasarımları ve etnografı, görüngübilim, içerik analizi, yapı bozumu, söylem / retorik analizi


SKG 599  Yüksek Lisans Tezi

Tez projesi ile öğrenci, sağlıkta kalite ve hasta güvenliği alanında belirlediği konuda varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan bir araştırma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır. Özetle bilimsel metodolojiyi kavramış olacaktır.


Seçmeli Dersler


SABE 551  Bilimin Temelleri

Bilimin tanımı, kapsamı, göstergeleri, temellerini oluşturan kavramlar, yöntemler ve uygulamaları


SABE 552  Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı

Bilimsel araştırma proje önerisi yazma, proje yürütme, bilimsel iletişim


SKG 551  İş Mükemmelliği ve Sürekli Kalite Geliştirme

iş mükemmelliği temel prensiplerini ve boyutları, Deming Kalite Ödülü, MBQA Mükemmellik Ödülü, EFQM Mükemmellik Ödülü ve diğer ülkelere özgü mükemmellik modeli ve ödüllerin değerlendirilmesi


SKG 552  Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi

Risk kavramı ve çeşitleri, risk yönetimine giriş, sağlık kuruluşlarında risk kaynakları, risk analizi ve kontrolü, riskin finansmanı yöntemleri, risk yönetiminde iletişim, risk yönetiminde etik, hastenelerde spesifik risk alanlarında risk yönetimi.


SKG 553  Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve İleri Kalite Geliştirme Teknikleri

Sağlık işletmeleri ve standartlar, sağlık kuruluşlarında akreditasyon, JCAHO-JCI-KTQ, hizmet işletmeleri ve hastane yönetimi, hizmet kalitesi boyutları ve SERVQUAL, yedi yönetim aracı, yalın düşünce ve sağlık işletmeleri, kalite evi kavramı ve QFD, FMEA, istatistiksel kalite kontrol ve kalite geliştirme araçları, süreç yeterlilik analizleri, altı sigma ve yalın altı sigma, toplam üretken bakım, kısıtlar teorisi


SKG 554  Sağlık Kuruluşlarında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgütsel Davranışın Tarihsel Geçmişi, Sağlık Kuruluşları ve İşgücü Farklılığı, Bireysel Davranışı Anlama, Güdüleme (Süreç ve gereksinme), Algılama, Tutum ve değerler, Kişilik, Düşünme ve Eyleme Geçme, Alışkanlıklar, Beceri ve Yetenekler, Kişilerarası Davranışları Anlama, Stres ve Çatışma, Çatışma ve Uzlaşma, Liderlik, Güç ve Politika, Grup ve Takımlar, Grup Dinamikleri, Gruplarda Çatışma, Takımlar, Takım Oluşturma, Örgüt düzeyinde davranışları anlama, Örgütsel Değişim, Örgütsel Kültür, İş tasarımı, İnsan kaynakları yönetimi konularını içerir.


SKG 555  Hasta Haklarında Yasal Düzenlemeler

Derse katılanlar; Temel insan hakları, 1., 2., ve 3. Kuşak haklar ve sağlık hakkı kavramları konusunda haberlilik düzeylerini geliştirecekler. Hasta Hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler konusunda temel yaklaşımı kavrayacaklar. Hasta haklarının yaşama geçirilmesinde; sağlık çalışanlarının etik ve yasal sorumluluklarını kavrayacaklardır. Öğrendiklerini yaşama geçirme becerisi kazanacaklardır.


SKG 556  Sağlık Kuruluşlarında Kalite Denetimi

Bu derste Sağlık kuruluşlarında stratejik insan kaynakları yönetimi modeli, Sağlık kuruluşlarında İnsan Kaynakları planlaması, Sağlık kuruluşları için aday toplama, Eleman seçme ve yerleştirme, Oryantasyon ve eğitim, Kariyer Planlaması ve Yönetimi, Eğitim, yetiştirme ve geliştirme, Performans değerleme süreci ve teknikleri, Ücret ve maaş yönetimi ve sosyal çıkarlar, İş disiplini ve iş güvenliği, Sendikal ilişkiler konuları ele alınacaktır.


SKG 557  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite Geliştirme

Derse katılanlar; Temel insan hakları, 1., 2., ve 3. Kuşak haklar ve sağlık hakkı kavramları konusunda haberlilik düzeylerini geliştirecekler. Hasta Hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler konusunda temel yaklaşımı kavrayacaklar. Hasta haklarının yaşama geçirilmesinde; sağlık çalışanlarının etik ve yasal sorumluluklarını kavrayacaklardır. Öğrendiklerini yaşama geçirme becerisi kazanacaklardır.


SKG 558  Hastanelerde Kalite Yönetimi

Bu derste; denetimin temel kavramları, denetim amaç ve kapsamı, denetim çeşitleri ve özellikleri, denetçiler ve nitelikleri, denetçilerin sorumluluk ve yetkileri, denetimin planlanması, soru listelerinin oluşturulması uygunsuzlukların kaydı, izlenmesi, tarafların mutabakatı, denetimin aşamaları ve özellikleri, denetim süreci konuları irdelenecek ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.


SKG 559  Tıp Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Yönetimi

Dersin içeriğinde; sağlık politikaları ve sağlık sistemlerine genel bakış, basamaklandırılmış sağlık hizmetleri kavramı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamı ve özellikleri, Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişimi, birinci basamak sağlık kuruluşlarında kalite yönetimi, yönetim, organizasyonun ve fizik koşullar denetimi, klinik hizmetlerin denetimi, dökümantasyon,akılcı ilaç kullanımı, birinci basamakta klinik yöntem, tanı teslerinin kullanımı, sürekli bakım ilkeleri, sevk ve danışmanlık süreçleri, uygulamaya dayalı veri toplama ve araştırma, elektronik ve elle veri kaydı, kod sistemleri, ICPC2, arşiv sistemleri, birinci basamakta hedef gruba yönelik farklı eğitim modelleri, tıp eğitiminde birinci basamağın yeri, kanıta dayalı tıbbın birinci basamakta uygulama alanları ele alınacaktır.


SKG 560   Tıp Laboratuvarlarında Akreditasyon

Hastanelerde kalite ile ilgili temel kavramlar ele alınacak ve hastanenin hizmet kullanıcıları ve paydaşları ele alınacaktır. Derste hastanelerde hizmet sunanların tutum ve davranışlarının hastalar üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik hasta beklenti ve algılamalarının değerlendirilmesi, hizmet kalitesini boyutlarının önem derecelerinin tespit edilmesi, hasta memnuniyeti konuları tartışılacaktır. Hastanelerde ayrıca akreditasyon, standardizasyon için özdeğerlendirme sistemleri, hastanelerde kalite yönetim sistemlerinin (9001, 22000, OHSAS 18001, 13485, 14971, 15189, 27000, 27799) mantığı ile sitem kurulması ve belgelendirme, kalite dökümantasyonu gibi konular örnekleri ve alan uygulamaları ile ele alınacaktır.


SKY 505  Sağlık Hukuku ve Etik

Dersin ilk yarısında sağlık hukunun temelleri anlatılacaktır. İkinci yarısında ise, etik ve hukuk arasındaki ilişkiden yola çıkarak, tıpta etik ve yönetimde etik karar verme üzerine çalışılacaktır.


SKY 506  Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri

Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi.


SKY 551  Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri

Dersin istatistik ve data toplama ile ilgili teorik alt yapısı dönemin ilk yarısında kazanılmak üzere planlanmıştır. İkinci yarısında ise, sağlık ile ilgili çeşitli verileri demografik değişkenler, toplum sağlığı ile ilgili veriler ile bu verilerin analizi, gruplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır.


SKY 553  Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi


SKY 554  Sağlık ve Toplum:Epidemiyoloji

Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.


SKY 555  Sağlık Turizmi

Medikal turizm; termal turizm, spa ve wellness uygulamaları, iler yaş ve engelli turizmini kapsamaktadır. Sağlık turizmi dersi, sağlığını korumak ya da tedavi olmak amacı ile yapılan seyahatleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin uygulamalarına ilişkin konuları ele almaktadır.


SKY 556  Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Örgütsel davranış konularının tamamı hastane yapısı içinde tanımlanacak ve uygun vaka anilizleri ile desteklenecektir.