Dersler


SKY 501  Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Sağlık kurumları yönetimi, işleyişi ve organizasyon yapısına ilişkin teorileri ve işletme yaklaşımları anlatılacaktır


SKY 503  Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Muhasebe

Muhasebinin temel kavramları, alacaklar, borçlar, demirbaşlar, amortisman ve diğer konular ile finansal yönetim konuları anlatılacaktır.


SKY 502  Sağlık Ekonomisi

Bu ders, sağlık ve tıbbi bakım piyasalarının analizine ekonomik bir bakış sağlar. Ders, sağlık üretimi, tıbbi bakım üretim ve tüketimi, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki, sağlık piyasalarının işleyişi ve sağlık sigortalarını incelemektedir


SKY 504  Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

.Sağlık sektöründe rekabetin giderek artması, ödeme sistemlerinin değişmesi ve tüketicilerin eskiye göre çok daha bilinçli olmaları pazarlamanın sağlık kurumlarının yönetiminde formal bir fonksiyon olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu amaçla dersin içeriği temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özelliklerin öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.


SKY 597  Dönem Projesi

Dönem projesi ile öğrenci belirlediği konuda varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır.


Seçmeli Dersler


SKY 505  Sağlık Hukuku ve Etik

Dersin ilk yarısında sağlık hukunun temelleri anlatılacaktır. İkinci yarısında ise, etik ve hukuk arasındaki ilişkiden yola çıkarak, tıpta etik ve yönetimde etik karar verme üzerine çalışılacaktır.


SKY 506  Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri

Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi.


SKY 507  Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim, işletme yönetiminde çevre analizi becerisine sahip olmaktır. Çevre işletme yönetiminde, iç ve dış çevre olarak ikiye bölünmektedir. İç çevre analizi işletme analizi yapmak olarak yorumlanmaktadır. Dış çevre analizi ise sektörün ve piyasanın analiz edilmesidir. İç çevrede işletme fonksiyonları vardır. Bunlar; üretim ve pazarlama, stok, lojistik, tedarik, muhasebe, finans v.d.'dir. İç çevre analizinde yönetici, bu fonksiyonları analiz etmektedir. Dış çevrede ise sektör analizi yapılmakta ve müşteri, rakip, ürünler ve tedarikçiler analiz edilmektedir. Örneğin, pazarlama araştırması, mağazaların müşteri kartları dış çevrede yapılan bir analiz çeşididir.


SKY 551  Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri

Dersin istatistik ve data toplama ile ilgili teorik alt yapısı dönemin ilk yarısında kazanılmak üzere planlanmıştır. İkinci yarısında ise, sağlık ile ilgili çeşitli verileri demografik değişkenler, toplum sağlığı ile ilgili veriler ile bu verilerin analizi, gruplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır.


SKY 552  Sağlık Kuruluşları Yöneticiliğinde Güncel Konular

Ders Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılarak, öğrencilerin bu alanda ihtiyaç duyacakları bilgilerin araştırılması ve bilgi birikimi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu derste yönetim bilimi alanında farklı yönetim düşüncelerini temsil eden tanınmış yönetim düşünürlerine ait eserler okutulacaktır


SKY 553  Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi


SKY 554  Sağlık ve Toplum:Epidemiyoloji

Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.


SKY 555  Sağlık Turizmi

Medikal turizm; termal turizm, spa ve wellness uygulamaları, iler yaş ve engelli turizmini kapsamaktadır. Sağlık turizmi dersi, sağlığını korumak ya da tedavi olmak amacı ile yapılan seyahatleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin uygulamalarına ilişkin konuları ele almaktadır.


SKY 556  Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Örgütsel davranış konularının tamamı hastane yapısı içinde tanımlanacak ve uygun vaka anilizleri ile desteklenecektir.


SKY 557  Sağlık Politası ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Dünyada ve Türkiyedeki sağlık sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması anlatılacaktır. Bu karşılaştırmanın sağlık yöneticisi tarafından nasıl yorumlanabileceği ve nerelerde kullanılabileceği ile ilgili bilgiler verilecektir.


SKY 558  Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim

Bu derste halkla ilişkiler bir işletme fonksiyonu; iletişim ise onun bir aracı olarak ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak sağlık sektöründeki örgütlere içselleştirilecektir.


SKY 559  Sağlık Sigortacılığı

Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler üzerinde durulacaktır.


SKY 560  Sağlık Hizmetlerinde Lojistik ve Tedarik Yönetimi

Öğrencileri sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarındaki ilgili yönetim kademelerine hazırlamaktır. Bunu yerine getirirken de yalnızca operasyonel işlemlerin sınırlamasında kalmamak, fakat aynı zamanda rekabet avantajı kazandırıcı yönetim uygulamalarına dönük stratejik bir perspektif de kazandırmak, hedeflenmektedir. Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi dersinde öğrencinin sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kazanması beklenmektedir.


SKY 561  Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi

Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.